Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie » Muzeum w Morągu

Sklep » Serie naukowe

Tom XVI Rocznika Olsztyńskiego

2.00 zł Dodaj do koszyka

Ukazał się w 1989 roku i był dedykowany wieloletniemu Dyrektorowi Muzeum Warmii i Mazur Władysławowi Ogrodzińskiemu z okazji siedemdziesiątej (70) rocznicy urodzin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tom otwiera biografia W. Ogrodzieńskiego i bibliografia jego prac za lata 1946-1986. Część analityczną otwierają materiały z działu „Archeologia”. Znalazły się tu sprawozdania z prac wykopaliskowych: osady w Barkwedzie, grodziska w Węgielsztynie oraz zamku w Reszlu. Ponadto opublikowano sprawozdanie z wystawy poświęconej polskim badaniom archeologicznym na Warmii i Mazurach pióra Włodzimiery Ziemlińskiej-Odojowej. Znalazł tu też miejsce artykuł A. Abramowicza poświęcony archeologicznym zainteresowaniom J.A. Helwinga.
Kolejny dział poświęcony został Historii. Znalazły się w nim materiały:
A. Nowakowskiego - Średniowieczny hełm z Olsztyna,
D. Płaza-Opackiej o chorągwi nagrobnej F. von Groben ze zbiorów Muzeum w Kętrzynie.
W tym samym dziale opublikowano dwie charakterystyki spuścizn rękopiśmiennych. Spuściznę A. Zalewskiego scharakteryzowała H. Keferstein, zaś E Śnieżko-Szafnaglowej M. Strzyżewska. Dział Historia zawiera także sprawozdania z wystaw „Związek Polaków w Niemczech 1922-1939 Dzielnica IV” oraz „Stalag IB – miejsce niemieckiej niewoli i niedoli” autorstwa Z. Januszkiewicz.
Kolejne działy XVI tomu „Rocznika Olsztyńskiego” to Piśmiennictwo oraz Sztuka i Architektura. W dziale piśmiennictwo znalazły się opracowania poświęcone pismom matematyczno-przyrodniczym z biblioteki kolegium jezuickiego w Braniewie (H. Keferstein), nieznanym mazurskim zabytkom rękopiśmiennym z pierwszej połowy XIX w. (B. Krzyżaniak) oraz spuściźnie piśmienniczej T. Stępowskiego (D. Piątkowska).
Szczególnie ciekawym teksem opublikowanym w tym dziale jest opracowanie Z. Jaroszewicz-Pieresławcew poświęcone księgom staroobrzędowców z Wojnowa znajdujących się w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur. W części tomu poświęconej sztuce znajdują się szczególnie interesujące opracowania. J. Domasłowski podjął się analizy średniowiecznych traktatów teologicznych, jako inspiracji dla malowideł ściennych w Prusach. K. Wróblewska i F. Sokołowski dokonali podsumowania ikonografii rodziny Doenhoffów znajdujących się w zbiorach polskich. A. Kowalska omówiła natomiast kościół w Stoczku Klasztorny jako fundację wotywną biskupa M. Szyszkowskiego.
Na szczególną uwagę zasługuje dział Nekrologi, w którym autorzy omówili działalność i oddali cześć Władysławowi Wachowi, Pawłowi Jaśkowi, Janowi Boenigkowi, Alojzemu Kuraczykowi, Władysławowi Gębikowi oraz Janowi Boehm.
Uzupełnieniem tomu są działy Bibliografia (Bibliografia muzyczna Warmii i Mazur 1975-1980), Recenzje i Omówienia oraz Kronika (Muzeum Warmii i Mazur w latach 1980-1983). Tom został uzupełniony o indeksy osobowy i geograficzny.

„Rocznik Olsztyński” t. XVI, 1989, s. 516, indeksy, ISSN 0080-3537.

 

Regulamin sprzedaży wysyłkowej

Inne produkty w sklepie